• DC4d18c1ea10d1e68fbfc0_2381a11136
 • cf3f7b00933b65653c2a_6e85f207c8
 • L20af0858f26c04325d7d_e7652b052f
 • L9fdddfce25fad3a48aeb_05db33568f
 • dC5b76709dad595b070248_c6d359ab85
 • VH4a225ae5ec251a7b4334_605faff594
 • Tc7bd2ffc26c6d09889d7_cb88859e95
 • Tcecdd0e85b2cad72f43d_72481bfef7
 • 7_6c3718f14e
 • T7bd5348946b5b0ebe9a4_a71a28eab8
 • T4cb907b4840be1ee751_f0f82c54cb
 • T4d38041f3ee960b02f_e6e490f5b7
 • T6723d83ef104075a5e15_fe590fdae4
 • S199f8f7bb541431f1a50_71cbb879bc
 • S5158dbc494a171358_c467d21bd2
 • MC8a782a1ccc273a796336_d1dcdf07e2
 • 20_7042e98f13
 • c4b74df4b23f44611d2e_57b1eb8511
 • 39f4e1d819761613f3870_540e4bf55a
 • 10733b09cd642e9270cb3f_b6c23eb76e
 • a633b0714fbab9e4e0ab_145677be34
 • HT7bd2ffc26c6d09889d7_1880b59e95
 • 34_2ec0be3698
 • CB7f25274f2175d72b8e64_67678875df
 • C4873b367b15d47031e4c_be8caccbd5
 • C1007a63616f6e0a8b9e7_2a0128aa2a
 • 22_a46f8b6d76
 • 21_3cdcb3c59d
 • 1ec9c89f91c3dea63b32c_857cd72460
 • 43_6821a17e62
 • 8_3f6b7c9f0f
 • 23_f5b3637693
 • TT58a1f7fc5b38ad66f429_48e5a898f8
 • 6_0212216790
 • 2bda435e3d2d724897dc6_afd117f133
 • z2734126709469_6d04a23d8ecebd0870c105d0e4256bee_f8d686f809
 • 27_323a302e74
 • 8_31169d96fee99b0c0ff_1ff2cf8474
 • TT2e41a259d26e24307d7f_eff386bafa
 • 10_f1dc6d3d94
 • M4d8853be1f89e9d7b098_c9ca4143bf
 • 31_8433ec16a5
 • 9_7f55245c48
 • 7d2b346c9cf2939776038_9fbdd73a51
 • 35_73cdf1c383
 • dCd28b3794b554430a1a45_0d0b31cc6c
 • Tc7bd2ffc26c6d09889d7_9614e59e95
 • 16_c329ac74d9
 • 17_e9aa170efd
 • 18_7e4336f492
 • VHa225ae5ec251a7b4334_ddb92ff594
 • 8551e7c69f58903d75a98_212cc370da
 • 36_e25e419ca1
 • 33_5b02e182be
 • 44_4cc79f7177
 • 24_10ab41ff1d
 • 38_8c6b0a5771
 • 26_c68b54e732
 • 11ef4a01c66c259a7bc334_819c33b132
 • 28_f94ed33e75
 • 11_c749b6512b
 • 29_c9b016ea9a
 • 30_a689d34173
 • 32_a002e6364d
 • C0b37d3446c2189b57_bc3859ad0d
 • C4873b367b15d47031e4c_84e72ccbd5
 • 12_9d2afc20ad
 • 7f210d74f2bf04e15dae_21a5102f93
 • 13_f52bec51ce
 • T3b0df0f14935bf6be624_8825382c2f
 • 38_2407da5771
 • z2734126709469_6d04a23d8ecebd0870c105d0e4256bee_06aca6f809
 • 14_71a47aab32
 • 15_a220c9bf31
 • dC4d18c1ea10d1e68fbfc0_13ccb11136
 • dCcf3f7b00933b65653c2a_815d1207c8
 • cbc288e1772a8174d83b_f46ced24b9
 • 39_3bf51d67d8
 • 259a0ccdf30605585c17_1c3b9514a5
 • 40461c0de3c615984cd7_4b9cfb6dcb
 • SN77b3925d68699e37c778_7c9ce136f3
 • T63ec329f47a3b1fde8b2_28a6998604
 • 1bf427846f2a604f85db7_92e0ff74dc
 • 2871ead2513c5e59bbcd4_a2b90979b4
 • HN6fdb2c85b9be4fe016af_64a826125b
 • 406d96613ecf31aad43e2_e2a3e76513
 • 5cfca4271c8913ecf6780_2f53390f27
 • 631d0b4b13d51cb0f9240_778ffd9ed9
 • GV0144b23636f6c0a899e7_856fdb86ad
 • 5b76709dad595b070248_ee7119ab85
 • 9acb44dc0c420327e6b31_3cdc21c4ae
 • TTe001b6940050f60eaf41_deff1fe085
 • 47_bb30d67c6a
Cho bé yêu

Thông báo công bố kết quả thi tuyển vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 953/HD-PGDĐT ngày 05/10/2021 của phòng GD và ĐT thị xã Hoài Nhơn, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động; Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường năm học 2021 - 2022;

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, an toàn tuyệt đối trong dạy và học.

Mời quý bậc phụ huynh và các bé đón xem trên kênh VTV7 vào lúc 20h15 hàng ngày

Mời quý bậc phụ huynh và các bé đón xem trên kênh HTV7 vào lúc 15h45 và phát lại trên kênh HTV9 vào lúc 8h20

Phương châm của cấp học mầm non năm học 2021-2022 "Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học tập"

Ngày 27/8/2021 Trường Mầm non Hoài Tân chia tay cô Trương Thị Nga - Phó hiệu trưởng

Tuyển sinh đầu cấp trong mùa dịch: Nơi tạm dừng, nơi hoàn tất cơ bản

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Và Biên bản niêm yết công khai dự toán ngân sách năm học 2021 của trường Mầm non Hoài Tân

Cho bé yêu

Thông báo công bố kết quả thi tuyển vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 953/HD-PGDĐT ngày 05/10/2021 của phòng GD và ĐT thị xã Hoài Nhơn, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động; Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường năm học 2021 - 2022;

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, an toàn tuyệt đối trong dạy và học.

Mời quý bậc phụ huynh và các bé đón xem trên kênh VTV7 vào lúc 20h15 hàng ngày

Mời quý bậc phụ huynh và các bé đón xem trên kênh HTV7 vào lúc 15h45 và phát lại trên kênh HTV9 vào lúc 8h20

Phương châm của cấp học mầm non năm học 2021-2022 "Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học tập"

Ngày 27/8/2021 Trường Mầm non Hoài Tân chia tay cô Trương Thị Nga - Phó hiệu trưởng

Tuyển sinh đầu cấp trong mùa dịch: Nơi tạm dừng, nơi hoàn tất cơ bản

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Và Biên bản niêm yết công khai dự toán ngân sách năm học 2021 của trường Mầm non Hoài Tân

Cho cha mẹ

Thông báo công bố kết quả thi tuyển vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 953/HD-PGDĐT ngày 05/10/2021 của phòng GD và ĐT thị xã Hoài Nhơn, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động; Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường năm học 2021 - 2022;

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, an toàn tuyệt đối trong dạy và học.

Mời quý bậc phụ huynh và các bé đón xem trên kênh VTV7 vào lúc 20h15 hàng ngày

Mời quý bậc phụ huynh và các bé đón xem trên kênh HTV7 vào lúc 15h45 và phát lại trên kênh HTV9 vào lúc 8h20

Phương châm của cấp học mầm non năm học 2021-2022 "Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học tập"

Ngày 27/8/2021 Trường Mầm non Hoài Tân chia tay cô Trương Thị Nga - Phó hiệu trưởng

Tuyển sinh đầu cấp trong mùa dịch: Nơi tạm dừng, nơi hoàn tất cơ bản

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Và Biên bản niêm yết công khai dự toán ngân sách năm học 2021 của trường Mầm non Hoài Tân

Cho bé yêu

Thông báo công bố kết quả thi tuyển vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 953/HD-PGDĐT ngày 05/10/2021 của phòng GD và ĐT thị xã Hoài Nhơn, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động; Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường năm học 2021 - 2022;

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, an toàn tuyệt đối trong dạy và học.

Mời quý bậc phụ huynh và các bé đón xem trên kênh VTV7 vào lúc 20h15 hàng ngày

Mời quý bậc phụ huynh và các bé đón xem trên kênh HTV7 vào lúc 15h45 và phát lại trên kênh HTV9 vào lúc 8h20

Phương châm của cấp học mầm non năm học 2021-2022 "Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học tập"

Ngày 27/8/2021 Trường Mầm non Hoài Tân chia tay cô Trương Thị Nga - Phó hiệu trưởng

Tuyển sinh đầu cấp trong mùa dịch: Nơi tạm dừng, nơi hoàn tất cơ bản

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Và Biên bản niêm yết công khai dự toán ngân sách năm học 2021 của trường Mầm non Hoài Tân

Bản đồ
Video
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng trước : 84