Đoàn xã Hoài Tân đã phối hợp trường Mầm non Hoài Tân trong công tác cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19 

                                                      Đoàn xã Hoài Tân phối hợp cùng với CBGVNV nhà trường trong công tác cho trẻ đi học lại sau thời gian tạm nghỉ

 

                                                                                 Giáo viên, học sinh được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp